Festa e vërtetë

nga Vullnet Merja | Publikuar në Gus. 23, 2018, 12:45 a.m.

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit

 Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij të zgjedhur!

Es Selamu alejkum ue rahmetullahi ue berakatuhu!

(Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju!)

Erdhi dita e Kurban Bajramit. Dita e gëzimit për ummetin islam. Kjo ditë përçon në shpirtrat dhe zemrat e muslimanëve dritën e besimit, të devotshmërisë, të vëllazërisë, të unitetit dhe të lumturisë.

Në këtë ditë të begatë muslimanët anembanë botës urojnë njëri-tjetrin me fjalët më të mira, më të ëmbla dhe më kuptiplote.

 Në Kur’anin e Shenjtë ka ajete që flasin për gëzimin e besimtarëve.

Allahu i Madhëruar thotë:Thuaj: Me dhuntinë e Allahut dhe mëshirën e Tij – vetëm me këto le të gëzohen! Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë.” (Sure “Junus”, ajeti 58)

Dhe: “…Dhe, atë ditë, do të gëzohen besimtarët.” (Sure “Rrum”, ajeti 4)

Dhe: “Janë të gëzuar për çfarë u ka dhënë Allahu nga dhuntitë e Tij dhe gëzohen edhe për ata që ende nuk u janë bashkuar e që kanë ngelur pas tyre (dhe ende nuk kanë rënë martirë), sepse nuk do të frikësohen (për çfarë i pret) dhe nuk do të pikëllohen (për çfarë kanë lënë pas). (Sure “Ali Imran”, ajeti 170)

Kjo ditë kënaq shpirtërat dhe shëron zemrat që janë në kraharore.

Vallë, çfarë është festa e vërtetë?

Festa e vërtetë është kur njeriu kthehet te Krijuesi i tij, Allahu i Madhëruar dhe është afër Tij.

Festa e vërtetë është kur njeriu ecën në rrugën e profetit Muhamed dhe të familjes së tij të pastër e të dëlirë.

Festë e vërtetë është kur njeriu zbaton Kur’anin e Shenjtë në jetën e tij.

Festë e vërtetë është njeriu e ndriçon shtëpinë e tij me përmendjen e Allahut Fuqiplotë.

Festë e vërtetë është kur njeriu përçon në zemrat e të tjerëve dashurinë dhe qetësinë.

Festë e ëvrtetë është kur hiqet dorë nga mosmarëveshjet dhe nga mospajtimet.

Festë e vërtetë është kur i jep atij që nuk të jep.

Fesë e vërtetë është që të falësh atë që të ka bërë padrejtësi.

Festë e vërtetë është kur ta shkulësh urrejtjen dhe armiqësinë nga zemra.

Festë e vërtetë është kur njeriu kthehet në kthjelltësinë dhe në natyrën e tij të pastër.

Festë e vërtetë është kur njeriu forcon besimin dhe bindjen e tij dhe bëhet i patundur në rrugën e të Madhit Zot dhe çdo problem dhe vështirësi që e godet në jetën e tij e pret krahëhapur dhe pa u brengosur.

Festë e vërtetë është kur njeriu nuk i bën mëkat Allahut. Imam Aliu (paqja qoftë mbi të!) thotë: “Çdo ditë që nuk i bëhet mëkat Allahut, ajo është ditë feste.”

Betohem në Allahun. Sikur zemrat e muslimanëve të ishin aq të mëdhaja sa gjuhët e tyre, do të ndërronin historinë e njerëzimit.

Sikur zemrat e muslimanëve të jenë aq të ëmbla sa gjuhët e tyre në ditën e Bajramit, ata do të ndryshojnë historinë.

Sikur muslimanët të jenë të bashkuar ashtu siç bashkohen në namazin e Bajramit, ata do të jenë gjithmonë triumfues ndaj të këqijave dhe intrigave.

Sikur shpirtrat e muslimanëve të përshëndeten e të rroken ashtu siç përshëndeten dhe rroken duart e tyre në ditën e Bajramit, ata do t’i zhdukin të gjithë faktorët e përçarjes.

Sikur shpirtrat e muslimanëve të buzëqeshnin çdo ditë ashtu siç buzëqeshin buzët e tyre në ditën e Bajramit, ata do të jenë me melekët.

Sikur muslimanët të therin egon e tyre ashtu siç therin bagëtinë për kurban, të gjitha ditët e jetës së tyre do të jenë festë.

Sikur muslimanët të veshin moralet e bukura ashtu siç veshin rrobat e bukura për Bajram, ata do të jenë ummeti më i mirë në sipërfaqen e tokës.

Allahu i Madhëruar thotë në Kur’anin e shenjtë: “…Me të vërtetë, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata të ndryshojnë ç’kanë në vetvete…” (Sure “Rra’ad”, ajeti 11.)

O Zoti ynë! Na mundëso që t’i bëjmë ditët tona ditë Feste!

O Zoti ynë na e ndriço jetën tonë me dritën e besimit dhe me dritën e Kur’anit!

Për hir të profetit Muhamed dhe familjes së tij të pastër!

Vullnet Merja

Kryetar i Shoqatës FLLADI