Për Ata Që Shpifin

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin Muhamed, ...

03 Gusht, E premte