Universiteti i Çikagos organizon simpozium për Studime Shiite

Publikuar në Shk. 14, 2017, 1 a.m.

Universiteti i Çikagos, Grupi i  Studimeve Shiite planifikon të organizojë një simpozium me temën  ‘Shiizmi dhe Qeverisja.’

Sipas faqes të internetit të universitetit, simpoziumi do të mbahet më 12-13 maj, 2017.

Kumtesat e paraqitura për ngjarjen mund të përqëndrohen në dy fusha moderne dhe para-moderne dhe mund të adresohen edhe pse në asnjë mënyrë nuk ka kufizime për tema të tilla si vijon:  Nocionet Historike Shiite të udhëheqjes dhe çfarë përbënte autoriteti i sundimtarit islam; Besimet Shia të  Imamatit dhe Kalifatit në lidhje me qeverisjen dhe përgjegjësitë politike;   Mendimi Modern-Shkencor Shi'it  dhe pozicionet e ndryshme politike të të Dymbëdhjetëve, Ajetullahëve të mëdhenj  ndaj qeverisjes; Debatet polemizuese mes shiitëve dhe shkollave të tjera të mendimit në teorinë e sundimit të duhur Islam; Islami Politik, lëvizjet masive, dhe shteti modern; Sektarizmi, marrëdhëniet komunale, dhe shteti në Lindjen e Mesme Moderne; Studimet krahasuese mbi qasjet ndaj qeverisjes në mes të grupeve të ndryshme shiite si zejditë,  dymbëdhjetëshja, Ismailitët dhe Alevitë në kontekste historike dhe moderne. 

Prezantuesve do t’u kërkohet të paraqesin kumtesën për 15-20 minuta e ndjekur nga kohë shtesë për diskutimin e moderuar në mes panelistëve dhe audiencës.

Abstraktet me rreth 300 fjalë së bashku me një CV duhet të dorëzohen deri më datën nga 24 shkurt 2017.

Simpoziumi  i Universitetit të Çikagos i Studimeve Shiite është një përpjekje e Studimeve të Grupit Shia, e themeluar në vitin 2010, për të siguruar një forum ndërdisiplinor, për diskutime e hulumtimit mbi Shiizmin nga fakulteti dhe studentë të diplomuar në Universitet e më gjerë, Faqja e internetit thotë.

Simpoziumi vjetor synon të forcojë fushën e Studimeve Shiite duke sjellë së bashku një grup të dijetarëve të lartë dhe në fillim të karierës për të paraqitur kërkime dhe për të kultivuar një ambient për diskutimin intelektuale  dhe bashkëpunim.