Botohet Në Gjuhën Shqipe Libri: “Shiizmi Në Karvanin E Historisë” i Ajatullah Shejkh Xha’ferr Subhani

Publikuar në Tet. 21, 2017, 11:58 p.m.

Në vazhdën e veprimtarive te saj ne fushën e botimeve, Shoqata Flladi sjell ne duart e lexuesve librin e saj te ri me titull: “SHIIZMI NË KARVANIN E HISTORISË” i eruditit SHEJKH XHA’FERR SUBHANI.

Në këtë libër do të lexoni:

Kush janë shiiat?

Besimi tek shiitët

Hipoteza të pabaza

Hipoteza e parë: Shiizmi dhe dita e Sakifes

Hipoteza e dytë: Shiizmi është produkt i Abdullah ibn Sebesë

Pikëpamja e investiguesve në lidhje me tematikën

Abdullah ibn Sebe - legjendë historike

Hipoteza e tretë: Shiizmi pers, princip apo ngjyrim?

Hipoteza e katërt:  Shiizmi dhe Dita e Xhemelit

Hipoteza e pestë: Shiizmi dhe Dita e Siffinit

Hipoteza e gjashtë: Shiizmi dhe Beuihijunët

Hipoteza e shtatë: Shiizmi dhe Safavijtë

Shiizmi në dy epokat: Emevitët dhe Abbasitët….etj.

Shumë shpejt libri do të jetë i botuar. Atë e gjeni në bibliotekën elektronike të shoqatës Flladi: www.dritaeehlibejtit.com.

Shoqata Flladi falënderon të gjithë bashkëpunëtorët në përgatitjen dhe botimin e këtij libri. Allahu i shpërbleftë me të mirat e Tij të pafundme! Allahu na i pranoftë punët dhe përpjekjet!