Arti është një prej temave me të cilat fikhu duhet të merret

  • None
Publikuar në Jan. 17, 2016, 1 a.m.

Islami nuk është mjaftuar vetëm me të pranuarin e artit por madje mund ta ketë inkurajuar atë. Arti është një prej temave me të cilat fikhu duhet të merret.

Islami nuk është mjaftuar vetëm me të pranuarin e artit por madje mund ta ketë inkurajuar atë. Arti është një prej temave me të cilat fikhu duhet të merret.

Imam Hamanei, që e konsideron një gjë të nevojshme dhe të bekuar thellimin e kërkimeve dhe paraqitjen e tyre në shoqëri, të artit nga këndvështrimi i fikhut, është shprehur kështu: Fikhu synon që të jetë pjesë e çdo aspekti të jetës. Edhe arti është një prej këtyre apekteve.

Gjatë takimit, Imam Hamanei, i cili theksoi kënaqësinë e tij, duke prekur rëndësinë artit, për interesin që u tregua në Domenin e Shkencës për Jurispudencën e Artit (fikhun e artit), tha kështu: Arti, si një fenomen hyjnor dhe njerëzor dhe produkt i imagjinatës dhe estetikës është pjesë e jetës së njeriut. Në mesin e specialistëve të fikhut dhe të domenit të shkencës kanë qenë gjithmonë të pranishëm artistët e poezisë dhe letërsisë.

Imam Hamanei, që e konsideron një gjë të nevojshme dhe të bekuar thellimin e kërkimeve dhe paraqitjen e tyre në shoqëri, të artit nga këndvështrimi i fikhut, është shprehur kështu: Fikhu synon që të jetë pjesë e çdo aspekti të jetës. Edhe arti është një prej këtyre apekteve.

Me art, në fushën dhe kufinjtë e artit,

Imam Hamanei, që e konsideron si një kusht të rëndësishëm hulumtimin e artit, fushën dhe kufinjtë e tij, në aspektin e fikhut dhe arritjen në dispozita tha: “Islami nuk është mjaftuar vetëm me pranimit të artit, por madje e ka inkurajuar atë, dhe shembujt në histori të kësaj gjëje janë provë e këtij inkurajimi dhe interesi.”

Imam Hamanei, i cili preku efektin e drejtpërdrejtë të artit, në ditët tona, në stilin e jetesës, në shpirtin dhe mendjen e njeriut, dhe një njështimin e tij me shoqërinë njerëzore theksoi: “ Nëse do të shihnum me kujdes dhe do të thelloheshim në disa çështje të fetvave të njohura rreth temave të artit mund të arrijmë në pikëpamje të reja.”

Ndër çështjet që duhen rinovuar në fushën e fikhut të artit në Udhëzuesin e Revolucionit Islamik, tërheqin vëmendje këto: Duke u marrë në konsideratë rendi dhe disiplina e fikhut, pa u ndikuar nga mjedisi i përgjithshëm, mund të arrihen në përfundime të reja rreth fikhut të aritit duke ndjekur procedurën e specialistëve të fikhut në çështjet e Kur’anit, sunnetit dhe nxjerrjes së rregullave.

Imam Hamanei, i cili përgëzoi krijimin e një tradite për thellimin e fikhut të artit dhe organizimin e konferencës, duke iu drejtuar organizuesve theksoi se: “Ky arktivitet duhet të kishte nisur shumë kohë më parë, duke qënë se filloi tani duhet ta çoni atë deri në fund.”Burimi : Rasthaber