Sejjid Hasan Nasrallah

  • image

Ramazani Më I Miri I Muajve Te Allahu

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit   Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin ...

Madhështia E Kur'anit

Allahu i Madhëruar thotë në Kur'anin e Shenjtë: “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kur’ani, që është udhërrëfyes ...