Shkëlqime:ḲāḍīIjjāḍi: I Nderuari I Dërguar Dhe I Nderuari Ḥusejn Janë Si Një Qenie E Vetme (Pjesa e Dytë)

Publikuar në Korrik 30, 2020, 1:39 a.m.

ḲāḍīIjjāḍi (shkrimtari i veprës së njohur me titull: “Shifā‘a” (Shërimi), dijetar i doktrinës mālikite (v.v. 1149 m.i.) citon kështu në sqarimin e ḥadīthit sherīf: “Ḥusejni është nga unë dhe unë jam nga Ḥusejni”(përcjell Tirmidhīu, Ibn Māxhe, në veprën me titull: “Mexhme‘u’z-Zeuāidi” (Përmbledhja e Shtimeve):

Ḳāḍī Ijjāḍi (shkrimtari i veprës së njohur me titull: “Shifā‘a” (Shërimi), dijetar i doktrinës mālikite (v.v. 1149 m.i.) citon kështu në sqarimin e ḥadīthit sherīf: “Ḥusejni është nga unë dhe unë jam nga Ḥusejni” (përcjell Tirmidhīu, Ibn Māxhe, në veprën me titull: “Mexhme‘u’z-Zeuāidi” (Përmbledhja e Shtimeve):

“I nderuari i dërguar dhe i nderuari Ḥusejn janë si një gjë e vetme (“ennehumā ke’sh-shejji’l-uāḥidi” (ata të dy janë si një gjë e vetme; si një shpirt i vetëm në dy trupa). Ne nga kjo kuptojmë se dashuria për tëështë detyrë dhe luftimi i tij është i ndaluar”.

Në këtë rast kujt iu është drejtuar shpata që drejtohet Imām Ḥusejnit?!

(Burimi: “Mirḳātu’l-Mefātiḥi” (Ngritja e Çelësave),‘AlīIbn Muḥammed Ḳārī, fq. 543, vëll. 10,(viti i botimit 1422 sipas mërgimit islam / viti 2001 sipas kalendarit gregorian)Shtëpia Botuese: “Dāru’l-Fikri” (Vendi i Mendimit), Bejrūt, Liban)Burimi : Medya Şafak