Shkëlqime:Fshehja Si Pasojë E Frikës Së Ḥadīthit Të Gadīrit (Pjesa e Parë)

Publikuar në Korrik 30, 2020, 1:34 a.m.

Dëshmia e Sa‘īd Ibn Xhubejrit ṭābī’iut (ndjekësit) të nderuar që ra dëshmor nga dora e Ḥaxhxhāxhit.

Dëshmia e Sa‘īd Ibn Xhubejrit ṭābī’iut (ndjekësit) të nderuar që ra dëshmor nga dora e Ḥaxhxhāxhit.

Muḥammed IbnXha‘feri përcjell nga Shu‘be dhe ky i fundit nga Seleme Bint Kuhejli se ka thënë: “EbūṬufejli, Ebū Serīḥaose Zejd Ibn Erḳāmi përcolli këtëḥadīth (Shu‘be është dyshues).Inderuari i dërguar (p.q.m.t.) citoi kështu:“Men kuntu meulāhu fe ‘Alījjun meulāhu”.(Ai i cili më ka mua zotëri dhe ‘Alīu është zotëriu itij).

Sa‘īd IbnXhubejri kumton: “Nuk ka dyshim se unë e kam dëgjuar nga Ibn Abbāsi një të ngjashëm me këtë”.

Muḥammed IbnXha‘feri shton këtë: “Pandeh se tha: “Unë e fsheha atë”.

(Burimi:“Feḍāilu’ṣ-Ṣaḥābe” (Vityet e Bashkëkohësve),Imām Aḥmed IbnḤanbeli; VërtetuesUāṣījjullāh Ibn Muḥammed Abbāsi, Universiteti: “Ummu’l-Ḳurrā” (Nëna e Fshatrave),Mekka e Nderuar, Shtëpia Botuese: “Muessesetu’r-Risāle” (Instituti i Dërgesës))

Vërtetuesi i veprës vërteton se zinxhiri i përcjelljes është i vërtetë.

Nëse Ḥadīthi iGadīrit nuk do të kishte dëshmuar në “imāmetin” (udhëheqjen), “khilāfetin” (prijësinë) dhe “uelajjetin”(kujdestarinë) a dotë ishte e nevojshme fshehja e tij?!Burimi : Medya Şafak